Aikikan - Aikikai Aikido

Exameneisen

1ste kyu

Vorm Aanval Techniek Verplaatsing
tachi-waza alle aanvalsvormen koshi-nage verschillende vormen koshi-nage
tachi-waza shomen-uchi kokyu nage  
shiho-nage uchi-irimi-tenkan
ude-gerami-nage omote & ura
hanmi-handachi-waza ushiro ryokata dori ikkyo omote & ura
nikyo
sankyo
yonkyo
kotegaeshi
uchi-kaiten-nage
soto-kaiten-nage