Aikikan - Aikikai Aikido

Exameneisen

2de kyu

Vorm Aanval Techniek Verplaatsing
tachi-waza ai-hanmi katate dori koshi-nage omote & ura
ude-garami-nage
hanmi-handachi-waza shomen-uchi ikkyo omote & ura
nikyo
sankyo
yonkyo
irimi-nage
kotegaeshi
sumi otoshi
hanmi-handachi-waza yokomen-uchi shiho-nage omote & ura
kotegaeshi
uchi-kaiten-nage
uchi-kaiten kata-gatame
tachi-waza ryote dori jiyu-waza  
tachi waza morote dori jiyu-waza  
hanmi-handachi-waza gyaku-hanmi morote dori shiho-nage