Aikikan - Aikikai Aikido

Exameneisen

3de kyu

Vorm Aanval Techniek Verplaatsing
hanmi-handachi-waza gyaku-hanmi katate dori ikkyo omote & ura
nikyo
sankyo
yonkyo
irimi-nage
kotegaeshi
shiho nage
tachi-waza gyaku-hanmi kata dori shomen-uchi
(kata men-uchi)
ikkyo omote & ura
nikyo
sankyo
yonkyo
irimi-nage
kotegaeshi
kokyu-nage
tachi-waza shomen-uchi gokyo omote & ura
shiho-nage
uchi-kaiten-nage
soto-kaiten-nage
sumi otoshi
suwari-waza shomen -uchi gokyo omote & ura
soto-kaiten-nage
tachi-waza yokomen-uchi gokyo omote & ura
irimi-nage
kotegaeshi
suwari-waza yokomen-uchi gokyo omote & ura
tachi-waza gyaku-hanmi chudan tsuki ikkyo omote & ura
nikyo
sankyo
yonkyo
gokyo
rokyo
uchi-kaiten-nage
soto-kaiten-nage
tachi-waza ryote dori irimi-nage omote & ura
kotegaeshi
tachi-waza morote dori ikkyo omote & ura
nikyo
sankyo
yonkyo
shiho-nage
kotegaeshi
ude-kime-nage
uchi-kaiten-nage
soto-kaiten-nage
kokyu-nage