Aikikan - Aikikai Aikido

Exameneisen

4de kyu

Vorm Aanval Techniek Verplaatsing
tachi-waza gyaku-hanmi katate dori sankyo omote & ura
yonkyo
irimi-nage
kotegaeshi
tenchi-nage + taisabaki tenkan
sumi otoshi + taisabaki tenkan
tachi-waza ai-hanmi katate dori sankyo omote & ura
yonkyo
soto kaiten nage + taisabaki tenkan
sumi otoshi + taisabaki tenkan
suwari-waza ai-hanmi katate dori sankyo omote & ura
yonkyo
kotegaeshi
tachi-waza & suwari-waza gyaku-hanmi kata dori
gyaku-hanmi mune dori
gyaku-hanmi sode dori
sankyo omote & ura
yonkyo
tachi-waza & suwari-waza shomen-uchi sankyo omote & ura
yonkyo
irimi-nage
kotegaeshi
tachi-waza shomen-uchi uchi-kaiten sankyo + taisabaki tenkan
tachi-waza yokomen-uchi sankyo omote & ura
yonkyo
ude kime nage + taisabaki tenkan
suwari-waza yokomen-uchi ikkyo omote & ura
nikyo
sankyo
yonkyo
tachi-waza gyaku-hanmi chudan tsuki irimi-nage omote & ura
kotegaeshi
sumi otoshi + taisabaki tenkan
uchi-kaiten sankyo + taisabaki tenkan
tachi-waza ryote dori sankyo omote & ura
yonkyo
rokyo
shiho-nage
tenchi-nage + taisabaki tenkan
kokyu-nage basis taisabaki
tachi-waza morote dori shiho-nage omote & ura
ude kime nage + taisabaki tenkan
kokyu-nage basis taisabaki